Referater 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Historisk Arkiv 18. Marts 2016
Til stede: Ida, Ulla, Rikke, Klavs, Birthe og Lene

 1. Konstituering
  Valg af : Formand –Ida Grønberg, Kasserer – Ulla Nyborg og Sekretær – Rikke Schultz
 1. Arbejdsopgaver:
  Udklip: Klavs og Birthe. Finde et system til registrering
  Renskrivning: Renskrivning af dokumenter – Ida
  Scanning – Ulla
  Arkibas:
  Journalisering af afleveringer – Ulla
  Registrering af arkivalier – Ulla og Rikke
  Registrering af avisudklip – og ejendomsannoncer i mapper – Klavs
  Opdatering af personer i henhold til folketællinger og kirkebøger
  Internet:
  Registrering og arkivering af referater fra www.jordløse.nu Ulla
  Arkivering af nyhedsmail – Ulla
  Lægge referat af vores møder på hjemmesiden – Rikke
  Indskrivning:
  Indskrivning af register over skifteprotokoller m.v.
  Fælles kirkegårdsregister – skal de lægges ind? Klavs
  Folketællinger, Trunderup – Birthe og Klavs
  Videooptagelser
  Lene indsamler videoklip – egne, Peter Højland andre?
  Lene skal have en indsamlingsseddel med
  Derefter skal de digitaliseres og registreres
  Nye optagelser – vi skal følge op på et samarbejde med beboerforeningen om at vi får en kopi af optagelser.
  Historisk Atlas – Ida vælger ud, hvad der skal lægges op, og så hjælpes vi ad med at lægge det op på Åbent Hus aftenerne.
  Opdatering af Vejvisere: Klavs og Birthe laver en liste over hvad vi har og hvilke årgange vi mangler. Derefter kan vi starte en indsamling af manglende årgange:
  Rikke tager Fyns Stiftstidene med i arkivet til udklipsgruppen.
  Annoncer, plakater, nyhedsmail, hjemmeside – Ulla og Rikke
 1. Salg af medlemskort
  Ulla kører lister ud
  Thorkild: Trunderup
  Ida: Hårby, Falsled, Bremerholmsgyden,
  Rikke: Fiskebakken, Møllergyden
  Birthe og Klavs: Jordløse Møllevej og Søboløkker
  Lene: Bækmarken, Bækvej, Hovgyden, Smedestrædet, Stationsvej, Enghavevej
  Uddeles inden 1. Maj
  Rikke laver et par sedler, der kan lægges i postkasser, hvor der ikke er nogen hjemme.
 1. Bestyrelsesmøder fremover den næstsidste onsdag i måneden. Næste møde dog onsdag den 20.4 kl. 18.30. Hvis man arbejder i arkivet uden for tiderne, så husk at der er Alarm Hverdage fra 22.00 – 8.00 og i weekenden
 1. Alle tjekker selv arkivets e-mail.
 1. Månedens billede udskiftes til Temabillede på hjemmesiden
 1. Gåtur den 9. Maj Prøvegåtur den 20.4 kl. 18.30 – mødested: Bækvej 7
  Fortællinger undervejs:
  Børnene på marken: Rikke
  Eneboeren: Christoffer Hansen: Ida
  Frits: Ida
  Rasmus Madsen: Ulla
  Frydenlund Sarup udgravningen: Klavs og Birth
 1. EVT:

Ulla: Kageplan. På skift har vi kage med til bestyrelsesmøde/ Åbent hus. Kageholderen står også for at lave kaffe og gøre toilettet rent.
Referatet af generalforsamlingen skal underskrives af Arne Holgersen.

Bestyrelsens Mailadresser og telefon

Klavs og Birthe: (fælles med Birthe) 2393 8080 og 2393 7970

Ida: 2729 1770

Ulla: 2372 0323 / 6473 3370

Rikke: 6183 2169 / 6596 7515

Lene Hansen: 60163815

Referat af generalforsamling i Jordløse Trunderup Lokalhistoriske Forening

Onsdag den 16. Marts 2016 kl. 19.00

Dagsorden

 1. Vag af dirigent: Arne Holgersen blev valgt som dirigent
  Formandens beretning: Ida fremlagde foreningens årsberetning, som også er trykt i årsskriftet
 1. Regnskab v. Kasseren: Regnskabet blev godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
 1. Godkendelse af kontingent – 60 kr pr. Person
 2. Valg til bestyrelsen
  Ida Grønberg – Blev genvalgt
  Rikke Schultz – Blev genvalgt
  Lene Hansen – nyvalgt
 1. Valg som suppleanter blev Mai-Britt Jensen og Arne Holgersen
 1. Valg af revisorer: Genvalg af Thorleif Hansen og Jørgen Andersen
 1. Valg af revisorsuppleanter: Genvalg af Ragnhild Pedersen og Inger Erikse
 1. Evt Er Interesse for en årlig udflugt/ bustur arrangeret af arkivet? Der var forskellige forslag til udflugtsmål, men der blev ikke besluttet noget.

Efter generalforsamlingen kom Hans Erik Jørgensen og fortalte om sit liv i Jordløse.

Bestyrelsesmøde den 20.01.2016

Dagsorden

 1. Siden sidst
  Ida og Ulla har været til Nytårskur
  Videokamera – Beboerforeningen er positive overfor, at det de køber, kan ligge heroppe
  Julefrokost – det fungerede godt, dejligt arrangement. Konceptet kan genbruges næste år.
  Internettet – virker/ virker ikke.
 1. Årsskrift
  Deadline medio februar. Formandens beretning. Artikel af Ellen Ægedius. En artikel om Damsbo af Thorkild. Købmandsforretningerne i Trunderup af Ulla. Trævirksomhederne i Jordløse af Rikke.
  Vi talte om at lave en fotobog fra udstillingen når vi tager den ned.
 1. Årsplan 2016
  Den 9. maj – gåtur, hvor vi kommer forbi Frydenlund-Sarup
  Den 21. September Film/ fortælle aften
  Den 12. november kl. 10.00 – 14.00 – arkivernes dag
  Den 15. marts – Generalforsamling
 1. Planlægning af generalforsamling onsdag den 16. Marts kl. 19.00
  Arne Holgersen som dirigent? – Ida spørger Arne
  Dagsorden
  Vag af dirigent
  Formandens beretning
  Regnskab v. Kasseren
  Behandling af indkomne forslag
  Godkendelse af kontingent – 60 kr pr. Person
  Valg til bestyrelsen
  På valg
  Ida Grønberg – genopstiller
  Rikke Schultz – genopstiller
  Mai-Britt Jensen udtræder af bestyrelsen
  Bestyrelsen håber derudover på 2 ny kandidater til bestyrelsen
  Valg af suppleanter
  Nuværende suppleanter
  Palle Møldrup
  Arne Holgersen
  Valg af revisorer
  Nuværende revisorer
  Thorleif Hansen
  Jørgen AnderseN
  Valg af revisorsuppleanter
  Ragnhild Pedersen
  Inger Eriksen
  Evt: Interesse for en udflugt/ bustur arrangeret af arkivet.

Mai-Britt laver kaffe – deltagere medbringer kop: Der serveres brunsviger og boller Foredrag: Hans Erik Jørgensen. Rikke laver opslag til udsendelse

 1. Opfølgning på Arkibas kurser – Hvad skal registreres og hvordan griber vi det an?
  Vi blev enige om at finde nogle formiddage over 14 dage, hvor vi kan arbejde sammen om registrering når problemerne med net forbindelsen er løst
 1. Afkalkning af kaffemaskine – Birthe
  Julefrokost 2016 den 9.12 kl. 18.00

Kage til kaffe – Ulla laver kageplan.