Referater 2014

Referat november  2014

Til stede: Ida, Majbritt, Ulla

 1. Indvielse af nye lokaler? Vi satser på at holde indvielse den sidste onsdag i januar.
 2. Kan pengeskabet bliver stående? Vi undersøger muligheden
 3. Vi kan evt. få 2 brandsikre arkivskabe hos Sparekassen Faaborg. Skabene er 45 cm brede og 80 cm dybe. De vejer 300 kg. stk. Thorkild har forespurgt på reoler mange steder med negativt resultat. Vi siger ja tak til skabene fra Sparekassen. Thorkild aftaler med Karin Snitkjær om afhentning.
 4. Ulla har søgt om tilskud til negativscanner af de frigivne midler i Assens kommune.
 5. Arkivrådet undersøger om arkiverne kan få hjælp af kommunens IT afdeling.
 6. Arkibas 5 er nu færdigt. Vi skal teste at alt er på plads. Det kræver ca. 14 dages arbejde. Herefter kan man gå direkte i Arkibas fra nettet.
 7. Er der klar til julefrokost, er alle inviteret? Vi går ud fra at Kirsten har sørget for invitationer.
 8. Nyt fra SLA/Arkivrådet .
  Der er arkivrådsmøde den 25. november. Ida og Ulla deltager.
 9. Post/mail.
 10. Alle møder 26. november
 11. Runde. Alle spørges.

Referat oktober  2014

Til stede: Majbrit, Kirsten, Ida, Ulla

 1. Arkivernes dag. Arbejdsfordeling. Ulla og Kirsten bager. Ida og Ulla holder åbent den 6/11.
 2. Udstilling om 1864 og 1. verdenskrig. Ulla og Ida laver udstilling. Har nogen kendskab til deltagere i krigene? 
 3. Flytning til andre lokaler. Hvornår og hvordan. Vi satser på at flytte den 15/11. Kirsten spørger Sylvest om flytning af pengeskab.
 4. Salg af billeder til TV-selskab til udsendelse om Damsbo der kommer på TV2. Vi sælger dem for 100 kr. stk.
 5. Opdatering af computer. Ida melder sig ind i ældresagen og spørger Torben Jensen.
 6. Forespørgsel fra Inger Eriksen om køb af lydbånd. Vi sælger lydbånd for 50 kr. stykket.
 7. Nyt fra SLA/Arkivrådet
  Årsmødet og Arkibas 5.
  Kursusdeltagelse.
 8. Post/mail.
 9. Hvem holder åbent 29. oktober. Majbrit og Ulla
 10. Kageliste? Majbrit bager i november. Kirsten laver kageliste til det nye år.
 11. Runde. Alle spørges. Kirsten undersøger om vores konto i banken er ændret.

Referat september  2014

Til stede: Ida, Ulla. Beslutninger konfirmeret af den øvrige bestyrelse

 1. Aftale med den nye skoleleder er fastsat til mandag den 22. september kl. 10.00
  Ida, Ulla, Thorkild og Kirsten deltager
 2. Filmaften 8. oktober. Præstegårdens genopbygning. Lydbånd med Chr. Larsen fra Trunderup med fotos.
 3. Arbejdsfordeling til arrangementet aftales den 1. oktober. Majbrit laver kaffe, øvrige stiller op.
 4. Julefrokost Afholdes hos Thorkild 4. december kl. 18.00
 5. Nyt fra SLA/Arkivrådet .
 6. Post/mail.
  Der er oprettet en ny hjemmeside under DIS-danmark, med register til Fæste- og skifteprotokoller: Faesterogskifter.dk
 7. Runde. Alle spørges.
  Ulla må bruge kopi af maleri med kirke og præstegård på sin hjemmeside

Referat august 2014

Til stede: Ida, Majbrit, Kirsten, Ulla

 1. Forslag om at ændre mødeaften til 1. eller 2. onsdag i måneden. Sidste onsdag bibeholdes åbningstider, men der møder kun 2 til at betjene dem. Blev vedtaget, i august er det Kirsten og Ulla der holder åbent. Vi holder i stedet arbejdesaften 1. onsdag i måneden.
 2. Retningslinier for brug af arkivet. Vi skal lave nye retningslinier for brug af arkivet.
 3. Aftale med den nye skoleleder. Han har ikke svaret på mail, hvis vi ikke hører noget i nær fremtid, rykker vi for et møde.
 4. Kirkegårdsvandring 11. september
 5. Hvad kan vi fortælle om, og hvem fortæller hvad? Der er lavet plakat og udsendt til Nyhedsmail. Ulla snakker om Søbos gravsteder. Majbrit viser rundt og snakker bl.a. om Gram-Hanssens gravsted.
 6. Nyt fra SLA/Arkivrådet .
 7. Deltagelse i generalforsamling og kurser. Arkivrådet betaler vores deltagelse i Generalforsamlingen i SLA.
 8. Post/mail.
  Oplysninger om Hans Larsen og familie i Wartovhuset. Hans Larsen har efterkommere i Haarby med navnet Wartou.
 9. Runde. Alle spørges. 

Bestyrelsesmøde april 2014

Til stede: Kirsten, Ida, Majbrit, Ulla

 1. Årsplan skal sendes/afleveres til dem der var til generalforsamling Vi rykker for email-adresser på de udenbys. Ulla ringer til de mest oplagte.
 2. Udstilling i kirken. Færdig ca. 1. juni. Fernisering 15. juni med gudstjeneste.
  Forslag til indhold: Kirkens inventar. Oplysninger om krypten, der blev åbnet 1952. Foto af kisteplader. Oversættelse af ligsten. Forskellig udformning af altertavlen. Evt. foto af den gamle døbefont til at vise de tidligere farver. Stolestader før og nu. Fotoserie af orgeludvidelsen. Den gamle og nye lysekrone.
  Kirsten og Majbrit havde ikke fået talt med Rikke. De vil gøre det til det kommende menighedsrådsmøde
 3. Arkivskabe. Majbrit havde ikke fået spurgt om vi må få de aflagte arkivskabe, det vil hun gøre nu. 
 4. Nyt fra SLA/Arkivrådet.  
 5. Post/mail. Der har været et par forespørgsler på mail, som er besvaret. Bl.a Lise Aabrandt og Gerda Tarp. Et foto af Thomas Barfoed og en af hans koner fra nettet må vi gerne brug.
 6. Runde. Alle spørges. Efterlysning: 4 Protokoller: Menighedsrådet, Kirkens tidender, Communionbog, Jordløse Kirke og kapel.
  Protokollerne er sandsynligvis afleveret, fordi vi ikke må opbevare dem.
  Inger Eriksen har fødselsdag, hun er æresmedlem så Ida afleverer buket.
  Ida tager årsskrifter med til arkivsrådsmødet den 7. maj.

Bestyrelsesmøde marts 2014

Til stede: Ida, Ulla, Kirsten, Majbrit, Thorkild

  1. Kommentarer til Generalforsamling.
  2. Tilmelding til mailservice, Jordløse Nyhedsmail eller årsplan pr. post. Medlemmer opfordres til at tilmelde sig Mailservice.
   2014 er sidste gang årsplan sendes ud til alle.
  3. Årsskrift Susanne Jervelund, Grubbe Mølle vil gerne købe et eksemplar. Bruno henter det på et tidspunkt. Hun skal da være så velkommen.
  4. Udstilling i kirken. Færdig ca. 1. juni. Fernisering 15. juni med gudstjeneste. Skal bl.a. omhandle Gravstenene i kirken
   Kirsten og Majbrit snakker med præsten om et evt. møde.
  5. Nyt fra SLA/Arkivrådet.
   Kirsten, Majbrit og Throkild havde deltaget i sidste del af Arkivuddannelses kurset modul 1. Det var rigtig godt.
  6. Post/mail. Historisk Atlas, Fyns fortid (www.histfyn.dk) Fynske årbøger på nettet
  7. Runde. Alle spørges.
   Film om præstegårdsbranden. Er nu færdig. Der vises brandtomten og genopbygningen. Vi viser filmen til filmaften i efteråret .

Generalforsamlingen 12. marts
Ved generalforsamlingen den 12. marts 2014 blev Arne Holgersen valgt som dirigent.

 • Herefter aflagde formanden beretning – blev godkendt uden bemærkninger
 • Kassereren aflagde Regnskabet 2013, blev godkendt uden bemærkninger.
 • Forslag til vedtægtsændring:
  Ordinær generalforsamling afholdes een gang hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag. Blev vedtaget.
  Dette indebærer at der ikke længere annonceres i den lokale avis.
  Til erstatning herfor: Datoer for arrangementer bekendtgøres i Årsskriftet.
  Årsplan sendes til medlemmer pr. mail, har man ingen mail sendes den pr. post.
  Før hvert arrangement sendes mail til alle der er tilmeldt mailservice (tilmeld dig her), desuden annonceres de på opslagstavler i Jordløse, på www.jordløse.nu og her på siden under Arrangementer.
  Desuden vil arrangementer så vidt muligt blive annonceret på Assens kommunes aktivitetskalender i Lokalavisen.
 • Kontingentet blev fastsat til 60 kr. pr. person.
 • Herefter gik man over til valg. Ida Grønberg og Kirsten Johansen blev begge genvalgt til bestyrelsen.
 • Arne Holgersen genvalgtes som suppleant, og Annelise Pedersen, som ikke ønskede genvalg, blev afløst af Rikke Schultz.
 • Som revisorer genvalgtes Thorleif Hansen og Jørgen Andersen.
 • Som revisorsuppleanter genvalgtes Inger Eriksen og Ragnhild Pedersen.
 • Under eventuelt var Bruno Clausen inde på at vi ikke har nogen stor kassebeholdning. Fra bestyrelsens side kunne vi dog berolige Bruno med at vi ikke mangler penge til det vi skal bruge.

Efter generalforsamlingen afholdt Flemming Risskov Jørgensen fra Vissenbjerg et interessant foredrag om hekse og troldfolk.

Aftenen sluttede vanen tro med kaffe og hyggeligt samvær.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde februar 2014

Til stede: Ida, Kirsten, Thorkild, Majbrit, Ulla

  1. Generalforsamling.
   Kaffe. Majbrit og Inger laver kaffe.
   Udstilling. Er på vej. Bryllupsbilleder
   Regnskab og Kontingent. Kontingent fastsættes til 60 kr.
   Dirigent? Arne Holgersen kommer, han spørges.
   Genvalg af revisorer? Revisorer er villige til genvalg.
   Arne Holgersen er villig til genvalg som suppleant. Annelise ønsker ikke genvalg som suppleant.
  2.  Avisartikler. 1. artikel sendes til avisen 4. marts 
  3. Årsskrift Er klar til tryk. Beretning samt artikler om Gymnastikforeningen, Trunderup mejeri, Vindmøllerne i Jordløse, Rasmus Risbjerg.
  4. Ny udstilling i kirken. Færdig ca. 1. juni. Fernisering 15. juni med gudstjeneste.
   Skal bl.a. omhandle Gravstenene i kirken 
  5. Nyt fra SLA/Arkivrådet.
   Kursustilmeldinger. Majbrit, Kirsten og Thorkild tager på kursus i Nr. Broby
  6. Post/mail. Opkrævninger fra skolen, SLA-Fyn og SLA.
  7. Runde. Alle spørges.
   Film om præstegårdsbranden.
   Ulla henvender sig til avisen angående dementi af Arkivets lukning.

Bestyrelsesmøde januar 2014

Til stede: Majbrit, Kirsten, Ida, Thorkild, Ulla

  1. Generalforsamling. Foredragsholder. Karin Nebel er syg, så foredrag med hende udsættes. I stedet vil Flemming Risskov Jørgensen holde foredrag om hekse.
  2. Avisartikler. 1. artikel først i marts. 1. artikel om Fruens Høj 
  3. Årsskrift.
   Beretning. Ida skriver.
   Artikel om Andelsmejerierne Søbo og Alexandre. Ulla
   Artikel om Risbjerg. Rikke
   Vindmøllerne i Jordløse.
   Ulla Gamle stednavne. Gemmes til næste år
   Uddybning af infotavlen.
  4. Ny udstilling i kirken. Dato kommer i kirkeblad
   Færdig i juni. Fernisering med gudstjeneste. OK
  5. Hjemmesiden
  6. Nyt fra SLA/Arkivrådet
   Forespørgsel vedr. Arkibas og avisindtastningsprojektet er besvaret. Vi vil taste i forhold til arkivets størrelse. Vi har Vestfyns Avis fra 1974-1987.
  7. Post/mail.
   Ulla og Ida refererede fra Nytårskuren
  8. Runde. Alle spørges.
   Møde uge 8 flyttes til uge 7.