Byrute 12 - Handelsbyen Jordløse

Forretningerne langs Landevejen

Landevejen 53/Haastrupvej 1, Jordløse Forsamlingshus.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Jordløse forsamlingshus den 16.09.1896 - da var det allerede bygget.
Fra ca. 1940 til 2018 var der ansat vært i forsamlingshuset, og der var tilknyttet serverings- og rengøringspersonale. I dag er det et nøglehus, hvor lejerne selv sørger for personale.
Forsamlingshuset har dannet ramme om idrætsaktiviteter, foredrag, revy og dilettantforestillinnger, koncerter, bankospil, baller, Julefester, fastelavnsfester samt selvfølgelig jubilæer, dåbs- konfirmations- bryllups- og begravelsesarrangementer.

Landevejen 51
Huset, der lå her, blev bygget af skomager Rasmus Chr. Hansen - Den tykke skomager.
Han havde forretning her indtil 1916, hvor han flyttede over på den anden side af gaden i nr. 38.
Huset blev overtaget af Marie og Peder Carlsen. Marie havde brødudsalg og var også vært i forsamlingshuset mens Peder - eller Per som han blev kaldt - etablerede barber- og frisørforretning. Han havde lært faget ved at klippe og barbere kollegerne, da han arbejdede på Damsbo.
Forretningen drev han lige indtil 1965 og havde gennem alle årene denne prisliste: Børn 50 øre, Tyende 75 øre, Husmænd 1 kr. Gårdmænd 1,50 kr.
Han var dygtig til at klippe, men barbering lærte han aldrig. Folkeviddet sagde, at Per blev hentet til barbering af afdøde. Hvis de ikke sagde av, kunne man roligt lægge dem i kisten.  
I 2007 blev huset solgt på tvangsauktion, og det stod herefter ubeboet, indtil det blev nedrevet af Assens kommune i 2017. Kommunen solgte grunden til Beboerforeningen, som etablerede den grønne plads med rygeskur og gynge.

Landevejen 49. Den gamle Sparekasse
Ejendommen blev bygget af Ole Madsen i 1907. Her var privatbeboelse indtil  Faaborg Spare- og Lånekasse købte ejendommen i 1946 og indrettede en filial.
Lejligheden på 1. sal blev lejet ud til beboelse, og desuden var der Sygekassekontor, idet Jens Alstrup, der var sygekassekasserer, boede her.
I 1966 blev man enig med Sparekassen Fyn (det senere Bikuben) om at drive filialen i Jordløse i fællesskab. I starten havde man åbent samtidig i hver sin ende af skranken, men senere skiftedes de 2 sparekasser til at have åbent. Da den teknologiske udvikling startede, fik man et fælles EDB-anlæg installeret i kælderen. I 1977 ophørte samarbejdet og Sparekassen Faaborg fortsatte alene indtil 1990, hvor man flyttede filialen til Haarby. Herefter blev brugerne i Jordløse betjent af en sparebus indtil 1998.
I dag er den gamle sparekasse en afdeling af Sparekassen Sjælland og Fyn.
Ejendommen i Jordløse anvendes i dag udelukkende til privatbeboelse.

Landevejen 36, Jordløse Skole, den gamle forskole
Jordløse skole er bygget i 1900. Her var ansat en førstelærer og en forskolelærerinde. 1. læreren havde to klasser - øverste klasse og nederste klasse.
I 1940 byggede man ny centralskole på Jordløse Møllevej. Den gamle skole belv bevaret som forskole, ligesom forskolen i Trunderup blev bevaret, mens hovedskolen i Trunderup blev lukket,
Mary Skovsende var blevet ansat som forskolelærerinde i 1932, og hun fortsatte på den gamle skole indtil 1976, hvor skolen blev solgt.
Den blev overtaget af familien Jackson, der forsøgte sig med både Højskole og Lilleskole, men det lykkedes ikke rigtigt.
Senere forsøgte man af omdanne skolen til klubværelser, det lykkedes heller ikke, så siden slutningen af 1990’erne har skolen været ubeboet og står stille og roligt og forfalder.

Dora Lasthein
fFlyttede ind på skolen, da hendes far blev førstelærer i 1915.
I sine erindringer skriver hun bl.a.:

 • Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi om sommeren fik brændet på loftet. Vi skolebørn blev stillet i en lang række fra brændestabelen nederst på skolepladsen og helt op ad lofttrappen. Derefter gik brændestykkerne, 3-4-5 ad gangen, fra hånd til hånd op på loftet, hvor det blev lagt ind under taget, og hvor der blev lavet en pæn mur at brændestykker, så de ikke skulle flyde over det hele.
  Det var en festdag. Far købte en stor pose bolscher i Brugsen; der blev vel 4–5 stykker til hver. 

Landevejen 34, Jordløse Brugs
Jordløse Brugsforening blev oprettet i 1898. I starten var det bestyrelsen, der stod for indkøb og fordeling af varerne, men allerede i 1899 købte man Hans Hansen Lehrmanns købmandsforretning, Landevejen 34 incl. inventar og ansatte en uddeler. Hans Lehrmann byggede ny butik overfor: Landevejen 45.
I 1905 opkøbte Brugsen nabohuset og byggede ny butik.
Der foregik store forandringer i årenes løb. I den første periode var der stort salg af foderstoffer og brændsel, en overgang var der ingen spiritussalg og efterhånden fik man bl.a. tipsforhandling og posthus. Bygningerne blev løbende udvidet og moderniseret.
I 1991 lukkede Brugsen p.g.a tab, og forretningen blev overtaget af Edeka købmanden Parelius, men han måtte også dreje nøglen efter nogle år.
Herefter blev ejendommen solgt til en tømrermester, der indrettede 8 lejligheder i den gamle brugs, og den anvendes stadig som udlejningsejendom.

Landevejen 47
Bygget af Peter Søbye i 1906. Ejendommen blev solgt til skrædder A. Rasmussen og senere blev der etableret malerforretning ved A. Kringelum.
Peter Søbye havde også bygget Jordløse Kro, hvor han boede, og her blev hans børn født, bl.a. den senere så kendte præst Harald Søbye - kaldet provopræsten.
Peter Søbye afhændede kroen i 1917 og købte gården  Bøgebjerg i Bremerholmsgyden.
Den blev senere byttet ud med Toftegård på Enghavevej.
Peter Søbye var sognefoged i 25 år, så han overdrog Toftegård til en søn og byggede huset Haastrupvej 2 i 1942 og navngav det HEKA efter forbogstaverne på hans 4 børn: Harald, Ejner, Kristian, Anna.

Landevejen 45
Bygget til købmandsforretning i 1899 af Hans Hansen Lehrmann. Han havde solgt sin første forretning, der lå overfor, til Jordløse Brugsforening. Købmandsforretningen var oprettet i 1878.
I nr. 45 var der købmandsforretning frem til 1973 og her var byens første benzintank (før 1939).
I dag er der udelukkende privatbeboelse.

Landevejen 32, Jordløse smedie
Så langt tilbage vore kilder rækker har landsbysmeden boet her. Stuehuset er fra 1863 og den nye smedie fra 1894.
Smedien blev nedlagt i 1984, men står stadig intakt med esse og værktøj.

Landevejen 26, 28 og 30
Tre ejendomme bygget i 1930’erne og indrettet til forretninger med beboelse.
I nr. 26 var der Herreekvipering, i nr. 28 Herre- og Damefrisør og i nr. 30 Tatol.

Landevejen 41, Lægehus
Landevejen 41 blev bygget til beboelse og lægehus af Harald Westergaard. Han var læge i Jordløse i næsten 50 år. Harald Westergaard var initiativtager til at FDM oprettede campingpladsen i Jordløse Bakker. Campingpladsen eksisterede fra 1958-1976.
I 1977 solgte han sin praksis til Erik Holm-Hansen, som byggede nyt lægehus på Landevejen 38B. Landevejen 41 har siden været privatbeboelse.
Erik Holm-Hansen har været udstationeret for Læger uden grænser og har været Årets Fynbo. Han solgte sin praksis til Holger Rasmussen i 1989 og flyttede nogle år til Australien.
Holger flyttede praksis til Haarby i 2008. Han var meget aktiv i lokalområdet, men omkom ved en tragisk ulykke på Azoerne i 2009. Den nyanlagte bypark blev herefter opkaldt efter ham.

Landevejen 22, Liselundhuset
Her lå oprindelig det gamle jordemoderhus. Den sidste jordemoder der boede her var Johanne Marie Nielsen. Hendes mand hed Liselund, deraf husets navn.
Johanne tilbragte sine sidste år hos sin datter og svigersøn Louise og Mads Bæk i Søbo Løkker.

 • Svend Lehmann skriver:
  Jeg tilbragte som barn mange timer hos Mads Bæk, der var var en stor børneven og gerne ville fortælle historier.
  Men først skulle han have sig en skrå – han købte dem i lange ruller, sorte og glinsende, skar dem ud i små korte, præcis ens stykker, gemte dem i en rund papæske, der blev sat op på hylden over snitskamlen.
  Med jævne mellemrum tog Mads sig en skrå, spyttede i spånkassen og fortalte.
 • Svigermoderen kunne mere end sit fadervor, mente Mads og berettede om nogle af de sære kunster hun bedrev, om syge kalve der blev raske efter at være trukket gennem ild, om knivs­bladet hun huggede i loftsbjælken – men så holdt Mads inde – det var ikke snak for barneøren. Mads turde ikke afvise troværdigheden af jordemoderens evner, men når tankerne tog fart om disse sager, slog han kors for sig og bed i en ny skrå.

I 1932 brændte det gamle hus og det nuværende blev opført.
Her blev først Dagmars vaskeri flyttet over, og senere var det Jordløse Manufakturforretning og Johanne Nordtorp der flyttede ind.

Landevejen 20, Jordløse gamle skole
Jordløse første skole lå der, hvor nu kirkens parkeringsplads er. Den blev bygget af Lund på Damsbo.
I 1852 blev den erstattet af skolen på Landevejen 20, der fungerede som skole frem til 1900, hvor der igen blev bygget ny skole - på Landevejen 36.
Skolebygningen blev købt af Dagmar og Jens Peder Jensen. Jens Peder havde hjulmagerforretning indtil ca. 1950, mens Dagmar havde vaskeri - Fransk vask og strygning, som hun skrev i en annonce.
Jens Peder Jensen var i mange år lægdsmand, dvs. førte lægdsrullerne over værnepligtige i området. Han blev også Dannebrogmand.
Dagmars søster Margrethe Clausen havde manufakturforretning på Stationsvej 18. I 1933 flyttede hun forretningen op til søsteren og drev den herfra indtil 1946. Herefter havde den forskellige ejere, indtil den blev overtaget af Johanne Nordtorp, som flyttede forretningen over i Landevejen 22.

Landevejen 18, Jordløse Hospital
Det første hospital lå ved kirkegården, der hvor nu kapellet ligger.  Det var oprettet i 1759 af ejeren af Damsbo Susanne Brahe.
I 1860 blev det nedrevet og et nyt bygget på den nuværende placering.  Det fungerede som hospital frem til 1950’erne. Herefter blev det solgt til privatbeboelse.
Mary Skovsende, der havde været forskolelærerinde i Jordløse 1932-1976, købte det gamle hospital i 1976. Hun døde her i 1986 og er begravet i de ukendtes grav på Jordløse kirkegård.

Landevejen 27, Snedker Lehmann
Værkstedet blev bygget i 1895 og blev drevet af familien Lehrmann i tre generationer. I starten var der både beboelse og værksted i huset ud mod vejen.
Der blev bygget nyt værksted og Anna Lehman åbnede apoteksudsalg ud mod vejen.
Snedkerværkstedet udviklede sig efterhånden til en større virksomhed, hvor man lavede både bygningssnedkeri og møbler.
Rigtig mange unge mennesker i Jordløse er udlært her i tidens løb. I 1988 solgte Svend Lehmann virksomheden og den fungerede som møbelfabrik frem til 2012. I dag huser fabrikken OSM Værktøj.

Landevejen 25
Huset er bygget i 1890 og rummede i mange år en skomagerforretning. Herefter blev det overtaget af Maren Leermann, som ernærede sig som syerske.
I 1953 overtog Alfhild og Peder Greve huset, mens Maren blev boende på aftægt. Peder havde køreskole og Alfhild havde først ishus og siden brødudsalg. Efterhånden udviklede det sig til en større kiosk med et righoldigt udvalg af dagligvarer. Det var dengang, lukkeloven forbød fødevarebutikker at holde åbent efter kl. 12 om lørdagen og søn- og helligdage, Forretningen fik kælenavnet hos “Mutter Greve”, og der var altid åbent.
Butikken blev lukket i 1982, og siden har huset udelukkende været anvendt til privatbeboelse.