Byrute 4 - Bystævnet

Gård- og husmænd

1788 var det år, stavnsbåndet blev ophævet i Danmark. På det tidspunkt var Damsbo Gods langt ind under Stamhuset Hvedholm. Damsbo Gods ejede 20 fæstegårde og 9 huse/ husmandssteder i Jordløse. Endvidere ejede godset Hattebæk Mølle.
At stavnsbåndet blev ophævet betød, at bønder og husmænd ikke længere var stavnsbundne til deres fæstegård. De kunne i princippet opsige deres fæstemål og søge lykken andetsteds – fx i købstæderne.

Udskiftning
Ved den store udskiftning af jorden i slutningen af 1700-tallet blev mange tidligere fællesparceller opdelt i små lodder, så alle gårde fik et stykke gærdselskov, et stykke tørvemose, et stykke overdrev o.s.v. Grus- og lergrave forblev fælleseje, lige som man deltes om strandret og i fællesskab vedligeholdt vejen til stranden.

Udflytning
Husmændene var – som gårdmændene – fæstere under Damsbo. Deres huse var de første der blev udflyttet og frikøbt.
10 ud af 20 gårde i Jordløse blev udflyttet i årene 1862-1899, ofte i forbindelse med at gården brændte. Resten af gårdene ligger på deres oprindelige placering i landsbyen.

Frikøb af gårdene
Langt de fleste gårde blev frikøbt i 1874. Den sidste gård, der bliver frikøbt er Leergården, der bliver frikøbt i 1916.

Bystævnet
Gårdmændene eller bymændene, som de gerne kalder sig, har siden holdt sammen i et oldermandslaug, der mødes ved bystævnet. Det gamle bystævne lå foran præstegården ud til det, der nu hedder Nygårdsvej. I 1946 blev Bystævnet flyttet til sin nuværende placering Landevejen 11.

Bymændene efter 1946
Bymændene i Jordløse er stadig samlet i et oldermandslaug. De mødes på Bystævnet hvert år på Valdemars dag den 15. juni, hejser Dannebrog og drikker en øl. Den første lørdag i november er det Oldermandens pligt at invitere laugsbrødrene til ædegilde. Hvervet som oldermand går på skift.

Gårdenes beliggenhed før og efter udflytning

Aftale mellem husmænd og gårdmænd

Forening mellem
Gaard og Husmændene i Jordløse Bye om, at holde åben eller uindhegnet Markvei fra byen til Husmændenes Græsningslodder ved Strandby Markskiel med videre.

Ved en samling i Jordløse den 26de September blev mellem Gaard- og Huusmændene aftalt og forenet om Vej og Gydehegn til Huusmændenes lodder: At Gyde bespares og ingen Gyde giøres, alt for at bespare Hegn, hvorved Husmændene forbandt sig, da Veien til deres Lodder ligger ind til Gaardmændenes Lodder, at trække og lede ved Tøir alle dres Kreaturer uden ringeste Skade eller Fornærmelse for Gaardmændene, og ifald det skulde befindes, at Nogle af Huusmændene derved giorde Gaardmændene Ufred og lod mindste af deres Kreaturer gaae løs ved Gennemfarten, da blev det vedtaget og mindeligt indgaaet, at Huusmændene for saadan hver løs Kreatur skulde betale i Løsningspenge Otte Skilling Danske foruden Skadens Erstatning.

Det er forstaaligt, at ved denne Gydes Besparelse behøves nogle Ledde igennem Gaardmændenes Lodder til Brug for Huusmændene foruden de Ledde, som udfordres som Indgang til Huusmændenes Lodder, Hvilke Huusmændene alene En for alle og alle for en, indretter og vedligeholder, samt tilsvarer al den Ufred, som ved Leddenes Lukke efter hvem der igennem farer, og slette Vedligeholdelse maatte foraarsages, men det Led ved Byen imellem Jørgen Jørgensens og Peder Greves Gaarde vedligeholdes af Byens Gaardmænd, således som i et og alt fprsvarligt kan være. Og hvad Vejens Istandsættelse angaar fra Byens til Huusmændenes Lodder, da sætter Gaardmændene dem i Stand for første Gang, men vedligeholdelsen skeer siden efter at de Gaard- og Huusmænd, som bruger den tillige Veien betreffende for Enden af Gaardmændenes til Huusmændenes Lodder og overalt, hvor Huusmændene enhver for sig behøver uomgængelig Vei til deres Lodder tager alle Huusmændene ligelig Andeel i Veiens Istandsættelse, enten de skulle have Nytte af den eller ei; men Vedligeholdelsen derefter sker af dem, som bruger og benytter sig af Veien.

Da der er en af Huusmændene som allerede har giort en Deel Bekostning på Vei til sin Lod, saa forstaaer det sig selv, at samme godtgiøres ham i Bemeldte Veies Istandsættelse. Hvor Huusmændene bliver foraarsaget at holde og sætte Led i Skiellinierne imellem Gaardmændenes Lodder, der besparer Hegn for Gaardmændene, blev anseet for billigt, at Gaardmændene for hvert Led, som falder på saadanne  Skiellinier, skulle ved Deling af alt gammelt Hegn, paatage sig til Vedligeholdelsesaa meget, som Veien nu er aflagt, nemlig 12 Alen.  Denne vedligeholdelse vedkommer alene de Gaardmænd paa hvis Grund ovenmeldte Hegn falder.

At dette uryggelig af os underskrevne skal holdes og blive efterkommet, det stedfæster vi ved Underskrift.

Paa egne og øvrige Gaardmænds Vegne
                                              Mads Nielsen – Peder Hansen Greve

Paa egne og samtlige øvrige Huusmænds vegne
                                              Hans Madsen – H.A.S.B Hans Andersen Bøkker

Saaledes forenet og vedtaget i vor Overværelse,
                                              Schmidt Sparrewohn

Overensstemmende med den in loco forfattet original bevidner,
Sønderbrobye Præstegaard, den 2de December 1788
                                              Schmidt

Til Jordloese Bye i Salling Herred og bevares hos Oldermændene.